by Hou, Pengfei, Liu, Jingyi, Jin, Di, Tian, Yumiao, Liu, Xiaochun, Xie, Yu, Du, Fei, Gogotsi, Yury, Vojvodic, Aleksandra and Meng, Xing
Reference:
P. Hou, J. Liu, D. Jin, Y. Tian, X. Liu, Y. Xie, F. Du, Y. Gogotsi, A. Vojvodic, and X. Meng, "P-type ohmic contacts of MBenes with MoS2 for nanodevices and logic circuits", 2D Materials, vol. 9, 2022.
Bibtex Entry:
@article{820,
   author = {Hou, Pengfei and Liu, Jingyi and Jin, Di and Tian, Yumiao and Liu, Xiaochun and Xie, Yu and Du, Fei and Gogotsi, Yury and Vojvodic, Aleksandra and Meng, Xing},
   title = {P-type ohmic contacts of MBenes with MoS2 for nanodevices and logic circuits},
   journal = {2D Materials},
   volume = {9},
   issue = {4},
   year = {2022},
   type = {Journal Article},
   pdf = https://nano.materials.drexel.edu/wp-content/papercite-data/pdf/820.pdf
}

P-type ohmic contacts of MBenes with MoS2 for nanodevices and logic circuits