by Wang, Likui, Han, Meikang, Shuck, Christopher E, Wang, Xuehang and Gogotsi, Yury
Reference:
L. Wang, M. Han, C. E. Shuck, X. Wang, and Y. Gogotsi, "Adjustable electrochemical properties of solid-solution MXenes", Nano Energy, vol. 88, 2021, pp. 106308.
Bibtex Entry:
@article{781,
   author = {Wang, Likui and Han, Meikang and Shuck, Christopher E and Wang, Xuehang and Gogotsi, Yury},
   title = {Adjustable electrochemical properties of solid-solution MXenes},
   journal = {Nano Energy},
   volume = {88},
   pages = {106308},
   ISSN = {2211-2855},
   DOI = {https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106308},
   year = {2021},
   date = {10/01},
   type = {Journal Article}
}

Adjustable electrochemical properties of solid-solution MXenes