by Wang, Hao, Li, Jianmin, Kuai, Xiaoxiao, Bu, Liangmin, Gao, Lijun, Xiao, Xu and Gogotsi, Yury
Reference:
H. Wang, J. Li, X. Kuai, L. Bu, L. Gao, X. Xiao, and Y. Gogotsi, "[ASAP] Enhanced Rate Capability of Ion-Accessible Ti3C2Tx-NbN Hybrid Electrodes", Advanced Energy Materials, vol. n/a, no. n/a, 2020, pp. 2001411.
Bibtex Entry:
@article{712,
  author = {Wang, Hao and Li, Jianmin and Kuai, Xiaoxiao and Bu, Liangmin and Gao, Lijun and Xiao, Xu and Gogotsi, Yury},
  title = {[ASAP] Enhanced Rate Capability of Ion-Accessible Ti3C2Tx-NbN Hybrid Electrodes},
  journal = {Advanced Energy Materials},
  volume = {n/a},
  number = {n/a},
  pages = {2001411},
  ISSN = {1614-6832},
  DOI = {10.1002/aenm.202001411},
  year = {2020},
  date= {07/26}
  type = {Journal Article}
}

[ASAP] Enhanced Rate Capability of Ion-Accessible Ti3C2Tx-NbN Hybrid Electrodes