by Sun, Yangyunli, Zhan, Cheng, Kent, Paul R. C., Naguib, Michael, Gogotsi, Yury and Jiang, De-en
Reference:
Y. Sun, C. Zhan, P. R. C. Kent, M. Naguib, Y. Gogotsi, and D. Jiang, "[ASAP]Proton Redox and Transport in MXene-Confined Water", ACS Applied Materials & Interfaces, 2019.
Bibtex Entry:
@article{640,
   author = {Sun, Yangyunli and Zhan, Cheng and Kent, Paul R. C. and Naguib, Michael and Gogotsi, Yury and Jiang, De-en},
   title = {[ASAP]Proton Redox and Transport in MXene-Confined Water},
   journal = {ACS Applied Materials & Interfaces},
   ISSN = {1944-8244},
   DOI = {10.1021/acsami.9b18139},
   year = {2019},
   date= {12/04}
   type = {Journal Article},
   url = https://nano.materials.drexel.edu/wp-content/papercite-data/pdf/640.pdf
}

[ASAP]Proton Redox and Transport in MXene-Confined Water