by Urbankowski, P., Anasori, B., Makaryan, T., Er, D. Q., Kota, S., Walsh, P. L., Zhao, M. Q., Shenoy, V. B., Barsoum, M. W. and Gogotsi, Y.
Reference:
Synthesis of two-dimensional titanium nitride Ti4N3 (MXene) (Urbankowski, P., Anasori, B., Makaryan, T., Er, D. Q., Kota, S., Walsh, P. L., Zhao, M. Q., Shenoy, V. B., Barsoum, M. W. and Gogotsi, Y.), In Nanoscale, volume 8, 2016.
Bibtex Entry:
@article{454,
  author = {Urbankowski, P. and Anasori, B. and Makaryan, T. and Er, D. Q. and Kota, S. and Walsh, P. L. and Zhao, M. Q. and Shenoy, V. B. and Barsoum, M. W. and Gogotsi, Y.},
  title = {Synthesis of two-dimensional titanium nitride Ti4N3 (MXene)},
  journal = {Nanoscale},
  volume = {8},
  number = {22},
  pages = {11385},
  ISSN = {2040-3364},
  DOI = {10.1039/c6nr02253g},
  year = {2016},
  date= {05/09}
  type = {Journal Article}
}

Synthesis of two-dimensional titanium nitride Ti4N3 (MXene)